Μεταβιβαστικές έριδες και επιθυμία του αναλυτή

Ότι η αναλυτική πράξη εξαρτάται από τις θεωρητικές θέσεις που την στηρίζουν θεωρείται, πλέον, ανάμεσα στους αναλυτές, ως τετριμμένη αλήθεια. Επομένως, τίθεται το εύλογο ερώτημα: ποια είναι τα κριτήρια που υπαγορεύουν την ευθυγράμμιση με την εκάστοτε θεωρητική θέση στο βαθμό που οι αντιθέσεις και ο κατακερματισμός των στοιχείων του πραγματικού δεν συνάδουν με την νηφάλια απομόνωση μέσα στην οποία ο κάθε αναλυτής απεργάζεται την βελτίωση της προσωπικής του σχέσης με την αναλυτική πράξη καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία της στο πλαίσιο της αναλυτικής κοινότητας που τον φιλοξενεί; Το γεγονός και μόνο ότι η μεταβίβαση, όποια κι αν είναι η θεωρητική της εκδοχή, δεν θα ήταν ικανή από μόνη της να στηρίξει την αναλυτική αγωγή, δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο κάθε αναλυτής γίνεται αποδέκτης της μεταβίβασης, όπως και ο πολιτικός ή ο παιδαγωγός ή ο καθηγητής κλπ. Η ειδοποιός διαφορά αφενός φαίνεται να εντοπίζεται στην ίδια την
«αναπαράσταση», με άλλα λόγια στο σημαίνον με το οποίο αντιπροσωπεύεται η θέση την οποία καταλαμβάνει ο αποδέκτης της μεταβίβασης και αφετέρου στην ερμηνεία η οποία συνοδεύει την λογική των σημαινόντων του υποκειμένου. Αν η δυναμική της μεταβίβασης εισάγει την επανάληψη ή ακόμα και την ταύτιση με τον «ερώμενο» δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η αυθεντικότητα της αγάπης ενδέχεται να μετατραπεί άλλοτε σε εμπόδιο και άλλοτε σε δέλεαρ της επιθυμίας του αναλυτή. Υπό αυτή την έννοια ο αναλυτής καλείται να επιθυμεί, αποποιούμενος την προσφορά της απόλαυσης του συμπτώματος του υποκειμένου, στηρίζοντας την αναλυτική πράξη και την σχέση με την ασυνείδητη γνώση και τα αδιέξοδά της. Σε ποια γνώση όμως καλείται να στηρίξει την ερμηνεία του από τη θέση του αποδέκτη της μεταβίβασης και επομένως ποια η συμβολή της μεταβίβασης στην άρση του συμπτώματος; Πώς

θα προσδιορίζαμε τη θέση του αναλυτή μέσα στις μεταβιβαστικές έριδες που άλλοτε τον διαμορφώνουν ως προς την θεωρητική του κατάρτιση ή την εκπαίδευσή του και άλλοτε αναστέλλουν την ρητορική του αναλυτικού λόγου, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις επιπτώσεις τους στην ίδια την εμπειρία της ανάλυσης ως απότοκο πάντα της αναλυτικής επιθυμίας;

Ημερομηνίες: 19 Οκτωβρίου 2019 • 2 & 16 Νοεμβρίου 2019 •
14 & 21 Δεκεμβρίου 2019 • 11 & 25 Ιανουαρίου 2020 • 8 & 22
Φεβρουαρίου 2020 • 7 & 21 Μαρτίου 2020 • 11 Απριλίου 2020
• 9 & 23 Μαΐου 2020 • 13 Ιουνίου 2020

Βιβλιογραφία

• S. Ferenczi, Prolongements de la technique active en psychanalyse, 1921, [Προεκτάσεις της ενεργής τεχνικής στην ψυχανάλυση, 1921] • Perspectives de la psychanalyse, 1924, [Προοπτικές της ψυχανάλυσης, 1924] • Contre- indications de la technique active, 1926, [Αντενδείξεις της ενεργής τεχνικής, 1926] • Elasticité de la technique psychanalytique, 1928, [Ελαστικότητα της ψυχαναλυτικής κλινικής, 1928].
• Transfert et introjection, Oeuvres Complètes, Psychanalyse
t. I p.96. [Μεταβίβαση και ενδοβολή, Άπαντα, Ψυχανάλυση Ι, σελ. 96] • S. Freud, S. Ferenczi, G.W., XVI, p. 269. Σ Φρόϊντ, Σαντόρ Φερέντσι, Άπαντα, Τόμος ΧVI, σελ 269.
• S. Freud, La méthode psychanalytique de Freud, 1904, in Technique psychanalytique [Η ψυχαναλυτική μέθοδος του Φρόυντ, στη συλλογή Η τεχνική της ψυχανάλυσης, Επίκουρος 1985] • S. Freud, Psychanalyse et médecine, 1926, in Ma vie et la psychanalyse [Σ. Φρόυντ, Ψυχανάλυση και Ιατρική, στο Η ζωή μου και η ψυχανάλυση] • Sigmund Freud, Josef Breuer, Μελέτες για στην υστερία, εκδόσεις Επίκουρος

• Sigmund Freud, Dora απόσπασμα μιας ανάλυσης υστερίας (trad. Cédrick Cohen Skalli), Paris, Payot & Rivages, 2009 (1re éd. 1905), 227 p.
• L’Amour de transfert, et autres essais sur le transfert et le contre-transfert, Paris, Payot, coll. “Petite Bibliothèque Payot”, 2017 [Η αγάπη μεταβίβασης και άλλα δοκίμια πάνω στη μεταβίβαση και η αντι-μεταβίβαση] • Cinq psychanalyses (Dora) (Dora: Fragment d’une analyse d’hystérie, PUF – Quadrige, 2006
• La Technique analytique, Observation sur l’amour de transfert, PUF. [Η ψυχαναλυτική τεχνική, Αγάπη της μεταβίβασης] • La Technique psychanalytique (Remémoration, répétition et élaboration), (La dynamique du transfert) [Η ψυχαναλυτική τεχνική – Ανάμνηση, επανάληψη και επεξεργασία, η δυναμική της μεταβίβασης] • Résultats, idées, problèmes tome 2 (L’analyse avec fin et l’analyse sans fin) [Αποτελέσματα, ιδέες, προβλήματα, – περατή μη περατή ανάλυση] • Melanie Klein, Le Transfert et autres écrits, PUF, 1995. [ Η μεταβίβαση και άλλα γραπτά] • Ricardo Horacio Etchegoyen, Fondements de la technique psychanalytique, Paris, Hermann, 2005, p. 812. [Θεμέλια της ψυχαναλυτικής κλινικής] • Neyraut M., Le transfert, PUF, 1974. [Η μεταβίβαση] • Maurice Bouvet : “Résistances, Transfert”, Écrits didactiques, in Œuvres psychanalytiques, T.2 Payot, 1968. [Αντιστάσεις, μεταβίβαση] • Michel Neyraut: Le Transfert. Étude psychanalytique, PUF, 2004 (5e édition). [Η μεταβίβαση. Ψυχαναλυτική Μελέτη] • Jean-Michel Porret: Temps psychique et transferts. Des structures névrotiques aux organisations limites. [Ψυχικός χρόνος και μεταβιβάσεις] • Patrick Chemla, Janine Altounian, Fethi Benslama, Pierre Delion, Jean Oury et coll. Résistances et transferts. Enjeux cliniques et crise du politique, Eres, 2004. [Κλινικά διακυβεύματα και κρίση του πολιτικού]

• Paul-Laurent Assoun: Leçons psychanalytiques sur le transfert, Anthropos, 2006. [Ψυχαναλυτικά μαθήματα πάνω στη μεταβίβαση] • Jean-Michel Louka: De la notion au concept de transfert de Freud à Lacan, L’ Harmattan, 2008. [Περί της έννοιας της μεταβίβασης από τον Φρόυντ στον Λακάν] • Paul Denis: Rives et dérives du contre-transfert, PUF, Coll. Fil rouge, 2010
• Pierre Delaunay : Les Quatre Transferts, Fédération des ateliers de psychanalyse, 2011. [Οι τέσσερις μεταβιβάσεις, Ομοσπονδία εργαστηρίων ψυχανάλυσης] • Saverio Tomasella: Le Transfert. Pour qui me prenez-vous?, Eyrolles, 2012. [Για ποιόν με παίρνετε;] • Robert Fliess: The Metapsychology of the Analyst, Psychoanalytic quartely, LXXVI, 2007. [Η μεταψυχολογία του αναλυτή] • Grinberg, León. Qui a peur du (contre-)transfert? Transfert, contre-transfert et contre-identification projective dans la technique analytique. Traduit et préfacé par Jean-Michel Assan. Paris: Editions d’Ithaque, 2018. [Ποιος φοβάται την αντι-μεταβίβαση; Μεταβίβαση – αντι-μεταβίβαση και προβολική αντι- ταύτιση στην ψυχαναλυτική τεχνική] • Carl Gustav Jung, Psychologie du transfert, Albin Michel, PARIS 1980. Cahiers jungiens de psychanalyse, no 102, 2002:
«Types psychologiques: Les types psychologiques dans le transfert, le contre-transfert et l’interaction thérapeutique, John Beebe».

LACAN Jacques
Ecrits
• «Intervention sur le transfert», p. 215-226.
• «Du sujet enfin en question», p. 229-236.
• «L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud», p. 493-528.
• «D’une question préliminaire à tout traitement de la psychose», p. 531-583.
• «La direction de la cure et les principes de son pouvoir», p. 585-645 (et spécialement le chapitre III : «Où en est-on avec le transfert?»).

• «Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien», p. 793-827. «Position de l’inconscient», p. 829-850.

Autres écrits, Paris, Seuil, 2001.
• «Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École», p. 243-259.
• «Allocution sur l’enseignement» prononcée le 19 avril 1970,
p. 297. «La méprise du sujet-supposé-savoir», p. 329-339.
• «Allocution sur les psychoses de l’enfant », p. 361-371. « Note sur l’enfant », p. 373-374. « L’Acte psychanalytique», p. 375-383.
Le Séminaire
• Livre V, Les Formations de l’inconscient, chapitres XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVI, XXVII. Paris, Seuil, 1998.
• Livre VIII, Le Transfert, chapitres XII XIII XVI XVII XXVI, Paris, Seuil, 1991. Livre X,
• L’Angoisse, chapitres VIII, IX, X, XI, XIV, XV, XXI, Paris, Seuil, 2004.
• Livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, chapitres X, XI, XVIII, XIX, XX, Paris, Seuil, 1973.
• Livre XV, «L’Acte psychanalytique», inédit. Livre XXII, «RSI», inédit, leçons du 10 décembre 1974 et du 25 janvier 1975.
• Livre XXIII, Le Sinthome, Paris, Seuil, 2005, leçon du 16 décembre 1976.

Ημερομηνία

14 Δεκ 2019
Expired!

Ώρα

17:45 - 19:15

Τοπική ώρα

  • Timezone: America/New_York
  • Date: 14 Δεκ 2019
  • Time: 10:45 - 12:15

Τοποθεσία

Το Φόρουμ της Αθήνας
Αγίας Φιλοθέης 17, Πλάκα
Κατηγορία

Εισηγητής

QR Code